Klubi põhikiri

Kinnitatud SOK üldkoosolekul 18.01.2018

Saaremaa Orienteerumisklubi põhikiri

  1. Üldsätted

1.1. MTÜ Saaremaa Orienteerumisklubi (edaspidi klubi) on avalikes huvides mitte ‘tulundus-ühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud spordi ja liikumisharrastuse, eelkõige orienteerumisspordi harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele.

1.2. Klubi ühendab orienteerumisspordi vastu huvi tundvaid ning tervise-, rahva- või tippspordiga tegelevaid või spordiala arendamisest ja toetamisest huvitatud füüsilisi isikuid.

1.3. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

1.4. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole klubi eesmärk ega põhitegevus. Klubi tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.

1.5. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

1.6. Klubil on oma sümboolika ning tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

1.7. Klubi nime lühend on SOK.

1.8. Klubi asukoht on Kuressaare, Saaremaa vald.

1.9. Klubi on asutatud 8. märtsil 1995. aastal Kuressaares.

  1. Eesmärgid ja tegevus

2.1. Klubi tegevuse eesmärkideks on liikmete ühistest huvidest lähtudes orienteerumisspordi ning muu sportliku tegevuse viljelemine ja arendamine tervisespordi vormidest kuni võistlusspordini ning oma liikmete ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse tõstmine.

2.2. Eesmärkide täitmiseks klubi:

2.2.1. koondab ja ühendab spordist, selle arendamisest ja toetamisest huvitatud isikuid;

2.2.2. propageerib spordiga tegelemist ja kaasab klubi tegevusse spordist huvitatud noori, nende pereliikmeid ja toetajaid;

2.2.3. arendab aktiivset seltskondlikku tegevust klubi raames ning ka väljaspool klubi erinevate liikumisharrastuste toetamiseks;

2.2.4. korraldab oma liikmetele sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja üritusi ning osavõttu võistlustest, töötab välja võistlusjuhendeid, palkab võimaluse korral treener-juhendajaid, autasustab sportlasi ja teisi oma klubi liikmeid ja toetajaid;

2.2.5. korraldab oma klubi liikmete võimaluste kohast ettevalmistamist osavõtuks spordivõistlustest;

2.2.6. arendab koostööd teiste spordiga tegelevate klubide, seltside ja liitudega, teiste organisatsioonidega, kohalike omavalitsustega, ettevõtete ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal orienteerumise edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks;

2.2.7. loob vastavalt võimalustele soodustingimusi klubi liikmetele klubi vara kasutamiseks, võistlustel osalemiseks ning spordivarustuse hankimiseks;

2.2.8. viib spordivahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid klubi kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga ning sõlmib sponsor- ja reklaamlepinguid.

  1. Liikmeskond

3.1. Klubi liikmeteks võivad olla füüsilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad klubi tegevuses ja tasuvad liikmemaksu.

3.2. Klubi liikmeks astumiseks tuleb esitada avaldus, mille kohta klubi juhatus teeb otsuse 14 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast.

3.3. Klubi liikmeks astumisel tasuvad liikmed jooksva aasta liikmemaksu. Iga-aastase liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestab klubi üldkoosolek.

3.4. Klubi liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel klubist välja astuda. Juhatus teeb otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul alates avalduse laekumisest.

3.5. Liikme võib klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida klubi põhikirja sätteid, ei ole tasunud majandusaasta lõpuks liikmemaksu, on oluliselt kahjustanud klubi moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata klubi valitud organite poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte.

3.6. Klubi liikmetel on õigus:

3.6.1. osaleda klubi kõigil üritustel ning tegevustes;

3.6.2. kasutada klubi poolt loodud sportimistingimusi vastavalt klubis kehtestatud korrale;

3.6.3. osaleda alates 18ndast eluaastast hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud klubi juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse, esindada klubi selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;

3.6.4. esitada arupärimisi ja ettepanekuid klubi valitavate organite tegevuse kohta ning saada klubi tegevusest teda huvitavat informatsiooni;

3.6.5. kasutada vastavalt kehtestatud korrale klubi sümboolikat ja klubi vara;

3.6.6. klubist välja astuda.

3.7. Klubi liikmed on kohustatud:

3.7.1. järgima klubi põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte;

3.7.2. tasuma õigeaegselt iga-aastast liikmemaksu;

3.7.3. osalema valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;

3.7.4. kasutama heaperemehelikult ning säästlikult klubi vara;

3.7.5. hoidma ja kaitsma klubi head nime, seisma klubi eesmärkide ja põhimõtete eest.

3.8 Juhatuse eitava vastuse korral on taotlejal õigus nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustatakse klubi üldkoosolekul.

3.9 Kuni 18-aastastele noorliikmetele võib klubi kehtestada madalama liikmemaksu või liikmemaksust vabastada.

3.10 Klubist välja arvatud liikmele tuleb otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada. Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist üldkoosoleku poolt.

  1. Klubi juhtimine ja järelevalve

4.1. Üldkoosolek
4.1.1. Klubi kõrgemaks organiks on klubi liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik klubi liikmed. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul, teatades sellest liikmetele ette vähemalt 14 kalendripäeva. Kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt.

4.1.2. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku siis, kui seda nõuavad klubi huvid või nõue üldkoosoleku kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 klubi liikmete poolt.

4.1.3. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid klubi juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesoleva põhikirjaga juhatuse või klubi muu organi pädevusse. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.1.3.1. põhikirja vastuvõtmine ja muutmine ning klubi eesmärkide muutmine;
4.1.3.2. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.1.3.3. uue aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
4.1.3.4. juhatuse liikmete arvu kinnitamine ja juhatuse liikmete valimine;
4.1.3.5. liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine;
4.1.3.6. klubi lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
4.1.3.7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.1.4. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud vähemalt ¼ klubi hääleõiguslikest liikmetest.

4.1.5. Kui üldkoosolek ei ole ülal sätestatud kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev otsustama, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.

4.1.6. Üldkoosolekut juhatab klubi juhatuse esimees või liikmete soovil koosolekul valitud juhataja. Üldkoosolek viiakse läbi koosolekul vastuvõetud kodukorra järgi, hääletamise kord määratakse kodukorras.

4.1.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

4.1.8. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

4.1.9. Üldkoosolekul võib hääletada vähemalt 18-aastane klubi liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine klubi liige.

4.2. Juhatus

4.2.1. Klubi jooksva töö juhtimiseks valib üldkoosolek kolmeks aastaks juhatuse. Juhatuses on kuni viis liiget. Juhatus valib enda seast juhatuse esimehe.

4.2.2. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega mõjuval põhjusel tagasi kutsuda ning juhatuse liige võib enne tähtaega isikliku avalduse alusel tagasi astuda. Tagasikutsutud või tagasi astunud juhatuse liikmed asendatakse järgmisel üldkoosolekul juhatuse liikmete valimisel.

4.2.3. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega klubile süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.

4.2.4. Juhatus võtab vastu otsuseid klubi juhtimise küsimustes. Juhatuse pädevusse kuulub:
4.2.4.1. klubi üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
4.2.4.2. liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast väljaarvamise otsustamine;
4.2.4.3. liitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
4.2.4.4. tegevuskava, eelarve ja majandusaasta aruande koostamine ning esitamine üldkoosolekule;
4.2.4.5. sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine;
4.2.4.6. klubi ürituste kalendri, võistlusjuhendite ja eelarvete kinnitamine ja muude sportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi puutuvate üldküsimuste lahendamine;
4.2.4.7. kontode ja arvete avamine krediidiasutuses, lepingute sõlmimine.
4.2.5. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kaks kord aastas.

4.2.6. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

4.2.7. Klubi esindamise õigus on juhatuse esimehel ainuisikuliselt või kahel juhatuse liikmel koos.

4.2.8. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.

4.2.9. Klubi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.

4.2.10. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad taasesitamist võimaldaval viisil kõik klubi hääleõiguslikud liikmed.

4.2.11. Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.

4.3. Järelevalve

4.3.1. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande teostamiseks võib määrata üldkoosolek revidendi (audiitori).

  1. Vahendid, vara ja aruandlus

5.1. Klubi vahendid ja vara moodustuvad:

5.1.1. liikmemaksudest;

5.1.2. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;

5.1.3. toetustest kohaliku omavalitsuse eelarvest, riiklikest toetustest või toetustest erinevatest fondidest;

5.1.4. klubi põhikirjalike eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustest;

5.1.5. sponsor- ja reklaamilepingutest;

5.1.6. muudest laekumistest.

5.2. Klubi vahendid, vara ja tulu kuuluvad klubile ning neid kasutatakse ja käsutatakse klubi eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale.

5.3. Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga. Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust klubi kohustuste eest.

5.4. Klubi majandusaasta algab 01.jaanuaril ning lõpeb 31.detsembril.

  1. Lõpetamine

6.1. Klubi tegevus lõpetatakse:

6.1.1. üldkoosoleku otsuse alusel;

6.1.2. pankrotiavalduse alusel, mille esitab juhatus, kui selgub, et klubil on vähem vara kui võetud kohustusi;

6.1.3. klubi liikmete arvu vähenemisel alla kahe;

6.1.4. sundlõpetamise korras seaduses sätestatud juhtudel.

6.2. Klubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Likvideerijaks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti.

6.3. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teadaolevate võlausaldajate raha hoiustamist antakse allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega nimekirja kantud mittetulundusühingule või avalik–õiguslikule juriidilisele isikule.

  1. Ühinemine ja jagunemine

7.1. Klubi võib ühineda teise klubiga üldkoosoleku otsuse alusel. Ühendatav klubi loetakse lõppenuks.

7.2. Klubi võib jaguneda jaotumise või eraldumise teel üldkoosoleku otsuse alusel. Jaotumisel annab jagunev klubi oma vara üle omandavatele klubidele. Jaotumisel loetakse jagunev klubi lõppenuks.